Danh Sách Thầy Cô - Cựu Học Sinh

Trường Văn Hoá Quang Trung, Hốc Môn

 
Liên Lạc:
Điện Thư: vanhoaquangtrung@vanhoaquangtrung.com

 

Góp Ư & Đề Nghị: Xin Nhấn vào
 

 

65-70,   65-71,   71-72,   72-73,   73-74,   74-75,  6/75,   7/75,   8/75,   9/75,  10/75,  11/75,    Thầy Cô

 

Tên

Phụ Trách

Email - Phone

Chú Thích

 

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Nguyệt

 Anh Văn

08 3891 7346

Thành Viên Danh Dự

Cô Trần Kim Xuyến

Toán

08 3883 5968

Thành Viên Danh Dự

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Trần Đức Lai

Hiệu Trưởng

 

từ đầu đến 01/1966

Thầy Nguyễn Văn Lễ

Hiệu Trưởng

 

. Đă qua đời

Thầy Phạm Vân Trung

Hiệu Trưởng

 

 

Thầy Đinh Văn Ngọc

Hiệu Trưởng

 

Đă mất tại Hoa Kỳ

Thầy Hồ Văn Nam

Hiệu Trưởng

61 8 8250 7154

Australia

 

 

 

 

Thầy Nguyễn Văn Trung

Giám Học

 

 

Đường Minh Huê

Giám Thị

 

 

Thầy Nguyễn văn Đạt

Giám Thị

 

 

Thầy Trần văn Sùng

Giám Thị

 

 

Cô Lê thị Sỉu

Giám Thị

 

 

Thầy Vân

Giám Thị

 

 

Thầy Trần Vương Oai

Giám Thị

 

 

Thầy Lê Hiểu

Tổng Giám Thị

469-879-0541

 ( Texas, USA )

Thầy Vũ Khắc Chấn

Giám Thị

 

B́nh Thạnh

       

Cô Nguyễn thị An

Công dân

 

 

Thầy Chính

TDTT

 

 

Cô Hứa thị Kim Anh

     

Cô Nguyễn Hồng Hoa

Anh Văn

 

 

Cô Lư Huỳnh Châu

Anh Văn

 

 

Cô Lư thị Tố Nga

Toán Lư Hoá Vạn Vật

 

 

Thầy Huỳnh Phước An

Cổ Văn, Địa Lư

 

 

Thầy Trần Tương

Việt Văn

 

 

Thầy Nguyễn Thế Lân

Đại số+H́nh Học

 

 

Thầy Bản

Vạn Vật

 

 

Thầy Nguyễn Đ́nh Huy

Công dân

 

 

Thầy Đàn

Vật lư

 

 

Cô Nguyễn thị Bạch

Anh Văn

 

 

Cô Vơ Thị Hường

Sữ Địa

 

Đă qua đời

Thầy Hà Quang Cư

Lư Hoá,Vạn Vật

 

Đă qua đời

Cô Tạ Thị Minh Viên

Văn, Nữ Công

 

 

Nguyễn Trường Sinh

Anh Văn

 

 

Mai Minh Chi

Sử Địa

 

 

Cô Trần Thị Lụa

Lư Hoá, Vạn Vật

 

 

Thầy Nguyễn Văn Ơn

Việt Văn

 

 

Trần Ngọc Ảnh

Công dân giáo dục

 

 

Thầy Phạm Văn Phúc

Sử Địa

 

 

Cô Trần Kim Xuyến

Toán

 

 

Cô Đỗ Kim Phụng

Vạn Vật

 

 

Thầy Dương Quang Thanh

Việt Văn, Vạn Vật

 

bruce_doug2000@yahoo.com

Thầy Nguyễn Kim Khôi

Công Dân

 

 

Nguyễn Hữu Hoa

Anh Văn

 

 

Thầy Nguyễn Văn Đốc

Sử Địa, Việt Văn

 

 

Thầy Đặng quang Chiêu

Công Dân

 

 

Thầy Hoàng quốc Công

Anh Văn

 

 

Thầy Nguyễn văn Châu

Sử Địa

 

 

Thầy Nguyễn sĩ Ninh

Toán

 

 

Thầy Đặng Thạnh

Lư Hoá

 

 

Nguyễn thanh Hải

Việt Văn

 

 

Cô Vơ thị Chi

Pháp Văn

08 3841 4342

 

Thầy Nguyễn văn Xồi

Toán

 

 

Thầy Nguyễn hoài Chung

Lư Hoá

 

 

Nguyễn Điền Thuận

Vạn Vật, Lư Hoá

 

 

Phạm hoài Đức

Việt Văn

 

 

Cô Đinh Thị Kim Phúc

Công Dân

 

 

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Anh Văn

 

 

Trần Tuấn Mẫn

Pháp Văn

 

 

Vĩnh Bồng

Sử Địa

 

 

Vơ hữu Nghĩa

Toán

 

 

Thầy Nguyễn văn Tịnh

Việt Văn

 

 

Thầy Bùi ngọc Tuấn

Triết, Công dân

 

 

Cô Lê thị Kim

Sử Địa

 

 

Hồ thanh Tâm

Toán

 

 

Đỗ trung Thu

Lư Hoá

0913 785 587

 

Thầy Trần văn Minh

Vạn Vật

 

 

Thầy Tô Văn Lai

Toán

 

 

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng

Toán

 

 

Cô Nguyễn Thị Tần

Việt Văn

 

 

Cô Nguyễn Kim Cúc

Công Dân

 

 

Thầy Nguyễn Sĩ Hùng

 

832-704-7917

Texas, USA

Cô Trần Thị Hồng Loan

Sử Địa

09 1834 7955

 

Cô Trần Thị Thanh Thủy

Nhạc

09 3704 1779

 

Thầy Nguyễn văn Thiên

09 0372 3827

 

Thầy Nguyễn Huy Đại

 

dainguyen7@gmail.com

Đă mất

Cô Trần thị Bích Buớm

Văn

dianetran1501@yahoo.com

USA

Thầy Bùi Văn Dương

Anh Văn

   

Thầy Trần Mai Châu ( Lư T Kiệt)

Anh Văn

   

Thầy Nguyễn văn Sinh

Toán   USA
Thầy Nguyễn hải Trí Công Dân   Nauy
Cô Đặng thị Phát Toán    
Cô Trần mạnh Quang Việt Văn    
Cô Nguyễn hoàng Trung Anh Văn    
Thầy Nguyễn tân Việt Vạn Vật    
Thầy Nguyễn văn Tân Vạn Vật    
Thầy Huỳnh thanh Xuân Lư Hoá    
Thầy Đặng Thanh Lư Hoá    
Thầy Hà văn Ngạn Việt Văn   USA
Thầy Nguyễn văn Thắng Việt Văn   USA
Thầy Bùi Ngọc Tuấn Triết    
Thầy Nguyễn Đ́nh Thuận Lư Hóa    
Thầy Đặng văn Mẫn Lư Hoá    
Cô Đinh thị San Toán    
Thầy Phan bá Đương Anh Văn    
Thầy Lê Hoà Việt Văn, Công Dân    
Thầy Nguyễn kim Đạt Việt Văn    
Cô Vũ thị An Công Dân    
Cô Nguyễn thị Nhung Việt Văn    
Thầy Nguyễn văn Tràng Toán, Vạn Vật    
Thầy Nguyễn văn Vinh

Lư - Hoá

   
Thầy Vơ Văn Bảy Anh Văn    
Thầy Nguyễn gia Thụy Công Dân    
Thầy Phạm Khắc Ruyệt Toán Lư   USA
Thầy Trần Anh Lư Vạn Vật    
Cô Huỳnh Thị Ngọc Minh Hoá học 263/15 Nguyển Văn Đậu P.11 Q. B́nh Thạnh tp. HCM

Thầy Ngô Văn Khẩn

Việt văn

   

Cô Cao Thị Mỹ

Công dân

   

Cô Nguyễn Thị Lân

Lư - Hoá

   

Thầy Trần Văn Luật

Công dân

   

Cô Nguyễn Mĩ Hải

Sinh ngữ

   

Thầy Phạm Trọng Phu

Sử - Địa

   

Thầy Nguyễn Văn Bẻn

Toán    

Cô Trần Thị Thu Nguyệt

Lư - Hoá

   

Cô Trần Thị Nhung

Vạn Vật    

Thầy Bùi Văn Bảy

Anh văn

   

Thầy Nguyễn Vĩnh Thương

Việt văn

   

Thầy Vơ Văn Nhân

Anh văn

 

Mất

Thầy Vũ Tiến Thái

Công dân

   

Thầy Nguyễn Văn Kim

Lư - Hoá

   

Thầy Trần Lục

Công dân

   

Thầy Vơ Hữu Lễ

Sinh ngữ 2

   

Thầy Trương Văn Rũng

Sử - Địa

   

Thầy Vũ Đảo

Công dân

   

Cô Đào Thị Phước

Sử - Địa

   

Thầy Phan Thanh Hiền

Toán    

Thầy Lê Thành Duy

Lư - Hoá

   

Thầy Trần Văn Đính

Nhạc

   

Thầy Nguyễn Hồng Châu

Sinh ngữ

   

Cô Trần Thị Tâm

Việt văn

   

Thầy Chu Văn Viện

Việt văn

   

Thầy Nguyễn Quang Thuỵ

Anh văn

   

Thầy Trần Mạnh Trác

Sử - Địa

   

Thầy Mai Chí

Sử - Địa

 

Mai Minh Chí ?

Cô Phạm Thị Kim Chung

Toán

   

Thầy Trần Đông Giang

Vạn vật

   

Thầy Nguyễn Khánh Ngọc

Thể dục

   

Thầy Nguyễn Văn Thắng

Việt văn

   

Cô Phạm Thị Ngọc Bích

Vạn vật

   
Cô Nguyễn Phước Ngọc Lan

Pháp văn

   

Thầy Lư Kim long

Lư – Hóa

   

Thầy Huỳnh Văn Nhọt

Công dân

   

Thầy Nguyễn Văn Thinh

Pháp văn

   

Thầy Nguyễn Hoài Chung

Việt văn

   

Thầy Nguyễn Hiền

Toán